Cấp nào quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Cấp nào quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Đầu tư công 2019, cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo phản ánh của ông Lê Duy Tùng Lâm (Quảng Bình), Khoản 2 Điều 101 Luật Đầu tư công 2019 quy định: “Đối với chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 mà chưa có trong kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định thì việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án được thực hiện theo quy định của Luật này”.

Ông Lâm hỏi, trường hợp dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và đã có trong kế hoạch đầu tư công hằng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 được cấp có thẩm quyền quyết định thì việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án được thực hiện như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công 2019 có nêu, cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đối với trường hợp các dự án chuyển tiếp, UBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2014 (Điều 17), được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và hiện thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2019.

Tuy nhiên hiện nay, HĐND tỉnh chưa giao UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công 2019.

Ông Lâm hỏi, trong trường hợp này UBND tỉnh có được phép điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định nêu trên hay không? Nếu điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó bao gồm điều chỉnh tổng vốn đầu tư làm vượt nhóm dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây thì cấp nào sẽ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Luật Đầu tư công 2019 không có quy định chuyển tiếp về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và đã có trong kế hoạch đầu tư công hằng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Do đó, việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án này được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công 2019.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Đầu tư công 2019, cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Các dự án tại Mục 3 đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư công số 2014 nên nếu không có quy định khác tại Luật Đầu tư công 2019, thuộc thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư công 2019, từ ngày 1/1/2020, các dự án này thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND cấp tỉnh. Do đó, đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương của các dự án này theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công 2019.

Trường hợp việc điều chỉnh tổng mức đầu tư chương trình, dự án dẫn đến việc tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án, trong đó bao gồm điều chỉnh tổng vốn đầu tư làm vượt nhóm dự án đã đươc cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây, Luật Đầu tư công 2019 không quy định cụ thể nội dung này. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các chương trình, dự án này thực hiện theo quy định của Điều 34 của Luật Đầu tư công 2019.

Theo Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: