Chi phí giám sát đầu tư có nằm trong chi phí quản lý dự án?

Chi phí giám sát đầu tư có nằm trong chi phí quản lý dự án?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Ninh Bình) hỏi: Chi phí giám sát đầu tư (=20% chi phí quản lý chương trình, dự án) có nằm trong chi phí quản lý dự án không? Nếu có thì có bắt buộc chi là 20% theo đúng các điều kiện mà Nghị định về giám sát đầu tư quy định không?

Theo ý kiến của bà Thủy, hiện nay thực tế các dự án không đưa việc tính chi phí giám sát đầu tư vào dự toán mà chỉ tính chi phí quản lý dự án và thực hiện chi hết 100% chi phí quản lý dự án này cho hoạt động chi thường xuyên của Ban quản lý dự án. Bà Thủy hỏi, tính chi phí như vậy có đúng không? Có bắt buộc phải tách biệt 20% chi phí giám sát đầu tư trong chi phí quản lý dự án không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư quy định: “Chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, nhà đầu tư là một trong các chủ thể thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư.

Theo đó, việc giám sát, đánh giá đầu tư là trách nhiệm của chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư dự án.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định:

“Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để tổ thức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng”.

Các chi phí quản lý dự án quy định tại điểm này gồm chi phí cho việc “Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình”.

Tại Điểm 1 Mục I Phần I Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu  tư xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định:

“Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức chi phí quản lý dự án) công bố tại Quyết định này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng (không bao gồm chi phí để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư – PPP) như quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD”.

Như vậy, chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án, trong đó đã gồm nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư.

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 52 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ quy định: “Chi phí cho công tác giám sát đánh giá đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện bằng 20% chi phí quản lý chương trình và được tính trong tổng mức đầu tư chương trình, dự án”.

Như vậy, chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư, nhà đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tư vấn giám sát, đánh giá đầu tư thì chi phí giám sát, đánh giá đầu tư được tính bằng 20% chi phí quản lý dự án và nằm trong chi phí quản lý dự án theo định mức quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng.

Chinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=339559

CHIA SẺ BÀI VIẾT: