Chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá

Chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá

(Chinhphu.vn) – Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 52 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư, thì chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện bằng 20% chi phí quản lý chương trình, dự án và được tính trong tổng mức đầu tư chương trình, dự án.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng như sau:

– Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;

– Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

– Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghiệm thu, bàn giao công trình;…

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định, chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng (không bao gồm chi phí để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư – PPP) như quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Đồng thời, tại Điểm 11 Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng quy định, trường hợp Ban quản lý dự án có đủ năng lực để thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn thì chi phí thực hiện các công việc trên được tính bổ sung vào chi phí của Ban quản lý dự án. Việc quản lý sử dụng chi phí của các công việc nêu trên thực hiện theo hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ các quy định nêu trên thì chi phí để thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình được tính bằng 20% chi phí quản lý chương trình, dự án.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên hỏi, khi chủ đầu tư tự thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án có được hưởng chi phí này không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2018 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình thi chi phí thực hiện nội dung này được trích từ chi phí quản lý dự án.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: