Cơ quan nào thẩm tra quyết toán dự án cấp tỉnh?

Cơ quan nào thẩm tra quyết toán dự án cấp tỉnh?

(Chinhphu.vn) – Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do cấp tỉnh quản lý (UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới quyết định phê duyệt đầu tư dự án) thì Sở Tài chính tổ chức thẩm tra quyết toán.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Như Duẩn (Hải Phòng, trong quá trình thực hiện Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, đơn vị ông có một số vướng mắc như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 9 hướng dẫn:

“Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra;

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức thẩm tra.

c) Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt.

d) Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định thành lập tổ công tác thẩm tra để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; thành phần của tổ công tác thẩm tra quyết toán gồm đại diện của các đơn vị, cơ quan có liên quan.”

Ông Duẩn hỏi, nội dung của từ “quản lý” trong các Điểm a, b; Khoản 2, Điều 9 sửa đổi nêu trên, cụ thể nội dung là như thế nào?

Ví dụ, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý, Sở Tài chính tổ chức thẩm tra. Từ “quản lý” ở đây được hiểu là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh phê duyệt dự án (đồng thời UBND tỉnh phê duyệt quyết toán) thì Sở Tài chính tổ chức thẩm tra quyết toán hay hiểu theo nghĩa nào khác?

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn thuộc Chương trình mục tiêu do UBND tỉnh A phân bổ kinh phí thực hiện (từ nguồn ngân sách TW). Tuy nhiên cấp phê duyệt dự án đầu tư (quyết định đầu tư), phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành lại là Sở X thuộc UBND tỉnh A. Khi thực hiện quyết toán dự án, Sở X có phải trình hồ sơ quyết toán sang Sở Tài chính tỉnh A để thẩm tra quyết toán hay không? Hay là căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 9 để thực hiện?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 39 Luật Đầu tư công quy định thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án: 

“3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Quyết định đầu tư chương trình sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư;

b) Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, nhóm C quy định tại điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

a) Quyết định đầu tư chương trình sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định;

b) Quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án quy định tại điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới trực tiếp”.

Do vậy, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý ở đây được hiểu là dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc cơ quan cấp dưới được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án. Tương tự, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp huyện quản lý là dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc cơ quan cấp dưới được Chủ tịch UBND cấp huyện phân cấp hoặc ủy quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

Thẩm quyền phê duyệt quyết toán

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước:

“b) Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết toán đối với các dự án nhóm B, C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra”.      

Do vậy, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do cấp tỉnh quản lý (UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới quyết định phê duyệt đầu tư dự án) thì Sở Tài chính tổ chức thẩm tra quyết toán.

Trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do cấp tỉnh quản lý và Sở X được UBND phân cấp hoặc ủy quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án thì Sở Tài chính là cơ quan tổ chức thẩm tra quyết toán.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: