Có thể bổ sung chi phí vào tổng mức đầu tư?

Có thể bổ sung chi phí vào tổng mức đầu tư?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp trong quá trình lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, việc bổ sung các chi phí quản lý, chi phí đầu tư xây dựng vào tổng mức đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về xây dựng xem xét quyết định.

Ông Hồ Thanh Tuân (Cần Thơ) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Dự án dưới 15 tỷ đồng, thiết kế một bước phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Dự án đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt chủ trương đầu tư. Khi trình cơ quan chuyên môn thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì cơ quan chuyên môn yêu cầu bổ sung chi phí đo đạc cắm mốc. Nhưng trong dự toán chuẩn bị đầu tư không có chi phí đo đạc cắm mốc.

Ông Tuân hỏi, việc bổ sung chi phí đo đạc cắm mốc vào phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật có phù hợp không? Chi phí này được lấy từ dự phòng phí không làm vượt tổng mức đầu tư so với chủ trương đã phê duyệt.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo nhiệm vụ được người quyết định đầu tư phê duyệt.

Trường hợp, trong quá trình lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng việc bổ sung các chi phí quản lý, chi phí đầu tư xây dựng vào tổng mức đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về xây dựng xem xét quyết định.

Việc thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: