Có vốn góp nước ngoài đều phải xin cấp giấy phép bán lẻ?

Có vốn góp nước ngoài đều phải xin cấp phép khi bán lẻ?

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, 1 Công ty CP Công nghệ trên địa bàn Hà Nội đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định về việc cấp Giấy phép bán lẻ trường hợp doanh nghiệp trong nước nhận vốn góp từ nhà đầu tư nước ngoài.

Được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài (100% vốn nước ngoài) đầu tư bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần của Công ty CP Công nghệ (100% vốn Việt Nam). Theo đó, tỷ lệ góp vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty CP Công nghệ nhỏ hơn 51%.

Công ty CP Công nghệ hiện có kế hoạch bán lẻ phần mềm do chính Công ty sản xuất, máy vi tính và thiết bị ngoại vi ngay tại trụ sở chính của Công ty mà không thành lập cơ sở bán lẻ.

Căn cứ Khoản 5, Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của Chính phủ: “6. Tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại Điểm b và c, Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ”.

Như vậy, Công ty hiểu rằng, Công ty không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b và c, Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư:

“Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a Khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a Khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên”.

Nên Công ty không thuộc trường hợp phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, cách hiểu như trên của Công ty có đúng không? Trong trường hợp cách hiểu là đúng thì khi thực hiện quyền phân phối bán lẻ phần mềm, máy tính và thiết bị ngoại vi tại trụ sở chính, Công ty không thuộc trường hợp phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép cơ sở bán lẻ theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2 và Khoản 5, Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại Điểm b và c, Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư có thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại Khoản 17, Điều 3 Luật Đầu tư: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Công ty là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên/cổ đông nên theo quy định trên, Công ty là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, Công ty phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động bán lẻ tại trụ sở chính.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: