Đề xuất biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo đầu tư tại Việt Nam

Đề xuất biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo đầu tư tại Việt Nam

(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Theo dự thảo đối tượng áp dụng gồm: Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; cơ quan đăng ký đầu tư; cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư; cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Dự thảo quy định rõ về việc ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư như sau:

Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế: Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư góp vốn thành lập tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi thành lập tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: Nhà đầu tư và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp ký văn bản đề nghị góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC): Các bên tham gia hợp đồng BCC đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án của nhà đầu tư trong nước, thông tin về vốn đầu tư ghi tại các mẫu văn bản liên quan chỉ ghi bằng đồng Việt Nam.

Các biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo

Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục I.

Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư quy định tại Phụ lục II.

Biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục III.

Biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quy định tại Phụ lục IV.

Biểu mẫu báo cáo hoạt động Xúc tiến đầu tư áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về Xúc tiến đầu tư quy định tại Phụ lục V.

Biểu mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được in trên giấy khổ A4, mẫu giấy do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: