Điều kiện làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án vốn ngân sách

(Chinhphu.vn) – Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Chí Tâm (Sóc Trăng) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp tình huống sau:

UBND huyện Kế Sách đầu tư xây dựng mới đường giao thông nông thôn xã (vốn năm 2019 là 500 triệu đồng) từ nguồn ngân sách huyện.

UBND huyện không giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư mà ra quyết định giao cho đơn vị đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện làm chủ đầu tư dự án (đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, do UBND huyện thành lập, với chức năng nhiệm vụ là quản lý bến bãi, duy trì cây xanh, thoát nước, sửa chữa các công trình giao thông huyện…).

Ông Tâm hỏi, đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện có được làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách huyện không? Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình nêu tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP gồm cơ quan nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chủ đầu tư xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể:

– Theo Khoản 9, Điều 3 Luật Xây dựng, “Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vốn vay hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng”.

– Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì quy định về chủ đầu tư theo Điểm a, Khoản 2, Khoản 3, Điều 7 Luật Xây dựng:

“2. Tuỳ thuộc nguồn vốn sử dụng cho dự án, chủ đầu tư được xác định cụ thể như sau:

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng;…

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, người quyết định đầu tư dự án giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư; trường hợp không có Ban quản lý dự án thì người quyết định đầu tư lựa chọn cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư”.

Và Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: “Chủ đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9, Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 do người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ đầu tư thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp xã, chủ đầu tư là UBND cấp xã. Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể của mình.

3. Đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực do các doanh nghiệp này quyết định thành lập hoặc là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc vay vốn để đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án sử dụng vốn hỗn hợp, các bên góp vốn thỏa thuận về chủ đầu tư.

5. Đối với dự án PPP, chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập theo quy định của pháp luật”.

Chinhphu.vn

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: