Điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Điều lệ công ty cổ phần mới nhất 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Quý Khách Hàng muốn thành lập công ty để khởi sự kinh doanh?

     Nên xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói #1 TPHCM

Căn cứ điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định Điều lệ công ty cổ phần mới nhất phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Điều lệ Công ty cổ phần mới nhất

1 – Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2 – Ngành, nghề kinh doanh.

3 – Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần.

4 – Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập;

5 – Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

6 – Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

7 – Cơ cấu tổ chức quản lý.

8 – Người đại diện theo pháp luật.

9 – Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

10 – Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

11 – Những trường hợp cổ đông có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần;

12 – Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

13 – Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

14 – Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

15 -Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

15 – Các nội dung khác do cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 

Điều lệ công ty cổ phần

 

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: