Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên_Cá nhân

Điều lệ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu mới nhất 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu mới nhất

Quý Khách Hàng muốn thành lập công ty để khởi sự kinh doanh?

     Nên xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên trọn gói #1 TPHCM

Căn cứ điều 25 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Cá nhân làm chủ sở hữu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Điều lệ Công ty TNHH một thành viên mới nhất_Cá nhân

1 – Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2 – Ngành, nghề kinh doanh.

3 – Vốn điều lệ.

4 – Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty.

5 – Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

6 – Cơ cấu tổ chức quản lý.

7 – Người đại diện theo pháp luật của công ty.

8 – Thể thức thông qua quyết định của công ty.

9 – Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.

10 – Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

11 – Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

12 – Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty.

13 – Các nội dung khác do chủ sở hữu ghi vào nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 

Điều lệ TNHH MTV mới nhất_Cá nhân

 

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: