Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên

Việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên phải do Hội đồng thành viên quyết định và phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ. Continue reading “Giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

Việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên phải do Hội đồng thành viên quyết định và phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ. Continue reading “Tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu quyết định và phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ. Continue reading “Giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Đối với công ty TNHH một thành viên, việc tăng vốn điều lệ do chủ sở hữu công ty quyết định. Pháp luật cho phép chủ sở hữu được quyền tự chủ trong việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên để phù hợp với quy mô và hoạt động kinh doanh. Continue reading “Tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: