Dự án tăng vốn phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư?

Dự án tăng vốn phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

Ông Đặng Nam Thiện (Lai Châu) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:

Dự án đường giao thông đã được phê duyệt quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện thì xuất hiện trường hợp dẫn đến phải điều chỉnh dự án và làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Tuy nhiên, phần tăng tổng mức đầu tư dự án không sử dụng vốn đầu tư công mà sử dụng vốn của nhà đầu tư (do có nhà đầu tư chuẩn bị đầu tư dự án thủy điện, một phần của dự án đường giao thông nằm trong vùng ngập lòng hồ thủy điện, nhà đầu tư thủy điện chấp thuận bỏ vốn để đền bù cho việc phải điều chỉnh dự án đường giao thông kia).

Ông Thiện hỏi, trong trường hợp này có phải thực hiện các trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án theo Khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công 2019 không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định: “Trường hợp chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công”.

Khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công quy định: “Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án”.

Do đó, trường hợp dự án nêu trên đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện và cần thiết phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lớn hơn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện các trình tự thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: