Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần được quyền giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần thì phải thoả mãn đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Phương án gim vn điu l công ty c phn

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ theo một trong các phương án sau:

1 – Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông;

2 – Công ty mua lại cổ phần đã phát hành;

3 – Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Hoàn tr mt phn vn góp cho c đông

Để thực hiện giảm vốn điều lệ theo hình thức này, công ty phải đáp ứng được 02 điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; và

b) Sau khi hoàn trả, công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông được thể hiện trong báo cáo tài chính gần nhất.

Nếu công ty đáp ứng được 02 điều kiện nêu trên thì, Đại hội đồng cổ đông ra quyết định hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty.

Mua li c phn đã phát hành

Các trường hợp công ty được mua lại cổ phần đã phát hành, gồm:

Mua li c phn theo yêu cu ca c đông:

Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Mua li c phn theo quyết định ca công ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.

Điu kin mua li c phn

Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty.

Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Các c đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Trường hợp, các cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua sau khi kết thúc thời hạn 90 ngày, Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày.

H sơ gim vn điu l công ty c phn

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2 – Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

3 – Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

Th tc gim vn điu l công ty c phn

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn xử lý: Trong vòng từ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 2: Đăng công bố thông tin giảm vốn điều lệ

Sau khi giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày giảm vốn.

Dch v gim vn điu l công ty cổ phần ca Tư vấn Merclaw

Nội dung bài tư vấn nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến của Merclaw theo hotline: 03456 888 45

giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

 Tư vấn hoàn toàn miễn phí phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

 Thực hiện thủ tục rút gọn để xin cấp giấy phép công ty nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần gấp; và

 Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: