Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

     Xem thêm: Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Bộ hồ sơ gồm:

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2 – Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

3 – Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

4 – Báo cáo tài chính gần nhất đối với hình thức hoàn trả vốn góp và mua lại cổ phần. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

1.Thông báo giảm vốn

 

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: