Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm các loại hồ sơ sau đây:

1 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2 – Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

3 – Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Link tải đầy đủ: Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

     Xem thêm: Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

 

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: