Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

     Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bộ hồ sơ gồm:

1  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2 – Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

3 – Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

1.Thông báo tăng vốn

 

 

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
Đánh giá bài viết
CHIA SẺ BÀI VIẾT: