Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi tên Công ty cổ phần

     Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Bộ hồ sơ gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty cổ phần;

3. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi têncông ty cổ phần;

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5. Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Thông báo thay đổi tên

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT: