Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần

Chỉnh sửa và cập nhật bởi Tư vấn Merclaw

Link tải đầy đủ: Hồ sơ thay đổi tên Công ty cổ phần

     Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Bộ hồ sơ gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty cổ phần;

3. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi têncông ty cổ phần;

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

5. Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Thông báo thay đổi tên

 

Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần
Đánh giá bài viết
CHIA SẺ BÀI VIẾT: