Hướng dẫn quy trình chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất

Hướng dẫn quy trình chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất

(Chinhphu.vn) – Để hài hòa với quy định của pháp luật về đầu tư, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đã quy định việc lồng ghép công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất với đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (thay cho quá trình sơ tuyển được quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP).

Theo phản ánh của ông Trần Viết Bảo (Bình Định), ngày 28/2/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, Điều 10 quy định về hình thức lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, Điều 13 quy định trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư… và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, ông Bảo chưa biết thực hiện quy định nêu trên như thế nào cho đúng. Ông đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Để hài hòa với quy định của pháp luật về đầu tư, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã quy định việc lồng ghép công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất với đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (thay cho quá trình sơ tuyển được quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015).

Căn cứ vào số lượng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan.

Chi tiết hướng dẫn về lập, công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định tại Điều 7 và Phụ lục III Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: