Hướng dẫn thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp FDI

Hướng dẫn thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp FDI

(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần của bà Dương Thị My (TPHCM) có 65% vốn từ nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện nay, nhà đầu tư muốn thoái vốn và bán toàn bộ cổ phần cho một cá nhân Việt Nam. Việc thực hiện giao dịch đang ở bước soạn thảo hợp đồng mua bán.

Bà My hỏi, người mua cổ phần của nhà đầu tư Nhật Bản thanh toán cho nhà đầu tư Nhật Bản qua tài khoản nào và loại tiền tệ thanh toán có phải bằng đồng Việt Nam hay không?

Nếu được thực hiện qua tài khoản trực tiếp của công ty thì cá nhân Việt Nam có thể mua đồng Yên để chuyển vào tài khoản DICA bằng đồng Yên của công ty và từ tài khoản này công ty mua tiền đồng để chuyển cho nhà đầu tư Nhật Bản có được không?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định:

“Doanh nghiệp quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư này phải thực hiện đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (tài khoản DICA) đã mở;… trong các trường hợp sau:

a) Sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp…, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp này xuống dưới 51%;…”.

Điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN quy định, việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI) giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú phải thực hiện thông qua tài khoản DICA.

Theo Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN, việc định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư giữa người cư trú và người không cư trú, giữa người cư trú với nhau phải thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp FDI giữa người không cư trú và người cư trú phải thực hiện thông qua tài khoản DICA của doanh nghiệp FDI.

Việc định giá, thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư giữa người cư trú và người không cư trú phải thực hiện bằng đồng Việt Nam. Sau khi thực hiện xong giao dịch thanh toán chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp phải đóng tài khoản DICA đã mở.

Theo Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: