Nhà đầu tư mới có được tham gia đấu thầu dự án có sử dụng đất?

Nhà đầu tư mới có được tham gia đấu thầu dự án có sử dụng đất?

(Chinhphu.vn) – Pháp luật hiện hành về đấu thầu cho phép các nhà đầu tư mới thành lập trong năm tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Đơn vị của ông Trần Hữu Phước (Vĩnh Phúc) làm công tác tư vấn lựa chọn nhà đầu tư dự án. Đơn vị ông gặp một số vướng mắc liên quan đến quy định các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm nhà đầu tư khi lập hồ sơ mời thầu (HSMT) dự án như sau:

Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu. Hướng dẫn phần đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư tại Bảng số 1: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm kèm theo Mẫu HSMST của Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT quy định:

– Mục ghi chú số (2) của hướng dẫn về tiêu chí tài sản ròng: “(2) Căn cứ quy mô, tính chất, lĩnh vực của dự án,…. sử dụng tiêu chí giá trị tài sản ròng của năm tài chính gần nhất trong trường hợp dự án khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư mới được thành lập”.

– Mục ghi chú số (3) của hướng dẫn về cách xác định giá trị tài sản ròng: “(3) Giá trị tài sản ròng là phần chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ. Giá trị tài sản ròng hàng năm đánh giá khả năng sinh lợi của doanh nghiệp trong năm đó cũng như khả năng chịu lỗ của doanh nghiệp”.

“…. Trường hợp HSMST chỉ yêu cầu năng lực tài chính trong năm gần nhất và nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm thì vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến thời điểm tham gia dự án;…”.

Ông Phước hỏi, căn cứ hướng dẫn nêu trên và các quy định của Luật Đầu tư thì HSMST có thể quy định cho phép nhà đầu tư mới thành lập trong năm được tham gia đấu thầu dự án sử dụng đất để mở rộng đối tượng nhà đầu tư có thể tham gia đấu thầu nhằm tăng tính cạnh tranh hay không? Trường hợp cho phép nhà đầu tư mới thành lập trong năm tham gia đấu thầu thì cần thêm tiêu chí nào để bảo đảm nhà đầu tư mới thành lập đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án đúng mục tiêu, tiến độ?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Pháp luật hiện hành về đấu thầu cho phép các nhà đầu tư mới thành lập trong năm tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Việc quy định tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Chinhphu.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT: