Hợp đồng phải công chứng

Các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng 2018

1. Hợp đồng về nhà ở

Hợp đồng, nhà ở, mua bán

Tải mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở

Hợp đồng, nhà ở, tặng cho

Tải mẫu Hợp đồng tặng cho nhà ở

Hợp đồng, nhà ở, trao đổiTải mẫu Hợp đồng trao đổi nhà ở

Hợp đồng, nhà ở, thế chấp

Tải mẫu Hợp đồng thế chấp nhà ở

Hợp đồng, nhà ở, góp vốn

Tải mẫu Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở

2. Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Hợp đồng, quyền sử dụng đất, thế chấp

Tải mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Hợp đồng, quyền sử dụng đất, tặng cho

Tải mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng, quyền sử dụng đất, góp vốn

Tải mẫu Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Hợp đồng, quyền sử dụng đất, chuyển nhượng

Tải mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng, quyền sử dụng đất, cho thuê

Tải mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

Hợp đồng, quyền sử dụng đất, cho thuê lại

Tải mẫu Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

3. Các loại văn bản khác

di chúc, thừa kế, giám hộ

CHIA SẺ BÀI VIẾT: