Văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện trong nước

Văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh cho công ty. Sau đây, Tư vấn Merclaw sẽ và hướng dẫn toàn bộ hồ sơ và thủ tục thành lập Văn phòng đại diện.

Văn phòng đại diện là gì?

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự:

1 – Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

2 – Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

3 – Việc thành lập, chấm dứt Văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.

4 – Người đứng đầu Văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

5 – Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do Văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Chính vì đặc điểm trên, Văn phòng đại diện không có chức năng thay mặt công ty thực hiện các chức năng kinh doanh do đó, văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng.

Chức năng của văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện được lập ra với chức năng sau:

1 – Thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc;

2 – Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh;

3 – Và các chức năng khác theo chỉ định của công ty nhưng không phải là các chức năng liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Chi nhánh và văn phòng đại diện khác nhau như thế nào?

Giống nhau:

1 – Đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp;

2 – Không có tư cách pháp nhân;

3 – Hoạt động nhân danh doanh nghiệp và thừa sự uỷ quyền của doanh nghiệp;

4 – Hoạt động phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

Khác nhau:

1 – Phạm vi hoạt động

+ Chi nhánh được thành lập và thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo uỷ quyền.

+ Văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp, văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh.

2 – Nghĩa vụ thuế

+ Chi nhánh – đặc biệt là chi nhánh hạch toán độc lập hoặc chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố của công ty có thể thực hiện chức năng kinh doanh nên có nghĩa vụ kê khai và nộp các sắc thuế là Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp;

+ Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh nên không nộp thuế môn bài nhưng phải nộp hồ sơ khai thuế đối với những sắc thuế Văn phòng đại diện phát sinh phải nộp hoặc phải nộp thay. Các sắc thuế không phát sinh, Văn phòng đại diện không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên

1 – Thông báo về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;

2 – Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;

3 – Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

4 – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu Văn phòng đại diện:

a) Thẻ căn cước công dân; hoặc

b) Chứng minh nhân dân; hoặc

c) Hộ chiếu.

Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên

1 – Thông báo về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện

2 – Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện

3 – Biên bản họp hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện

4 – Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện 

5 – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu Văn phòng đại diện:

a) Thẻ căn cước công dân; hoặc

b) Chứng minh nhân dân; hoặc

c) Hộ chiếu.

Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện công ty cổ phần

1 – Thông báo về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;

2 – Quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;

3 – Biên bản họp hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện

4 – Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

5 – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu Văn phòng đại diện:

a) Thẻ căn cước công dân; hoặc

b) Chứng minh nhân dân; hoặc

c) Hộ chiếu.

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện công ty cổ phần, công ty TNHH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Thời hạn xử lý: Trong vòng từ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 2: Đăng công bố thông tin thành lập .

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, công ty phải thực hiện thủ tục công bố thành lập Văn phòng đại diện trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;

Thủ tục sau khi thành lập Văn phòng đại diện công ty

Treo biển hiệu Văn phòng đại diện nơi đặt trụ sở

Treo biển hiệu tại trụ sở đăng ký, trên biển hiệu đáp ứng đủ các thông tin như tên Văn phòng đại diện, địa chỉ trụ sở, số điện thoại.

Văn phòng đại diện có nộp thuế môn bài, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp?

Theo quy định tại Khoản 06 Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài: “Chi nhánh, văn phòng đại diện và địđiểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Theo đó, Văn phòng đại diện phải nộp lệ phí môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Công văn 1200/BTC-TCT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài Chính thì Văn phòng đại diện (VPĐD) có chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh, không tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì VPĐD không phải nộp thuế GTGTthuế TNDN, lệ phí môn bài.

Văn phòng đại diện có được xuất hoá đơn?

Xuất phát từ bản chất của Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, do đó, Văn phòng đại diện không có thu nhập từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, nên không phải phát hành và sử dụng hóa đơn.

Văn phòng đại diện có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (PIT) cho nhân viên của Văn phòng đại diện?

Theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày ngày 15 tháng 08 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì Văn phòng đại diện có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương của nhân viên Văn phòng đại diện.

Dch v thành lập văn phòng đại diện trọn gói ca Tư vấn Merclaw

Nội dung bài tư vấn về thủ tục thành lập Văn phòng đại diện nêu trên, Quý Khách Hàng chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm do tại thời điểm Quý Khách Hàng đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt.

Trường hợp cần tư vấn cụ thể phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, hãy liên hệ với Tư vấn Merclaw theo phương thức:

LIÊN HỆ NGAY TƯ VẤN SAO THUỶMERCLAW

HOTLINE: 03456 888 45

Quý Khách Hàng sẽ được chúng tôi:

Tư vấn hoàn toàn miễn phí về cách thành lập Văn phòng đại diện phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành;

Thực hiện thủ tục để xin giấy phép rút gọn nếu Quý Khách Hàng có nhu cầu cần giấy phép gấp; và

Thay mặt Quý Khách Hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả của cơ quan nhà nước. Quý Khách Hàng sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để đi lại.

Thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên

Hy vọng qua bài viết này, Quý Khách hàng có thể nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện.

CHIA SẺ BÀI VIẾT: