Trụ sở công ty

Trụ sở công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rằng: 

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” Continue reading “Lưu ý cần tránh khi đặt trụ sở công ty, trụ sở doanh nghiệp”

CHIA SẺ BÀI VIẾT: